גלריית יוצרים- מכירת אמנות ישראלית | תמונות לסלון - תנאי מכירה פומבית אינטרנטית
תנאי מכירה ואחריות

גלריית יוצרים מאפשרת השתתפות פעילה במכירות גלריית יוצרים (יוצרים/עוז דיזיין/רוני עוז) באמצעות האינטרנט. יוצרים/רוני עוז לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא כלפי המשתתפים במכירה באמצעות האינטרנט במקרים של בעיות תקשורת, התנתקות, תגובה איטית או כל סיבה אחרת.
 
1. גלריית יוצרים פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.

2. גלריית יוצרים תפיק לכל מכירה קטלוג אינטרנטי (להלן: ”הקטלוג”) באתר המכירות Bidspirit ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם והערכת שוויים. למען הסר ספק, נתונים המופיעים בקטלוג לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד גלריית יוצרים ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג.


3. הגלריה תמנה אדם לתפקיד מנהל המכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית.

4. המכירה תתנהל לפי סדר המספרים המופיעים בצמוד לפריטים המצוינים בקטלוג.

5. מנהל המכירה יהיה רשאי בכל שלב, עפ”י שיקול דעתו המוחלט, להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, להוסיף או להשמיט בע”פ ו/או בכתב נתונים ביחס לפריט המוצע למכירה, עפ”י מידע שנתקבל בגלריית יוצרים לאחר פרסום הקטלוג.

6. השתתפות במכירה מותנית בהרשמה לאתר המכירות Bidspirit לפני תחילת המכירה.

7.1 ”מחיר פטיש” לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ”י תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה”פטיש” ו/או תום הזמן במכירה אינטרנטית מבוססת זמן. הכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע”י מנהל המכירה או אישור האתר במכירה אינטרנטית המבוססת על זמן, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה (להלן: ”הקונה הזוכה”), בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ”י הסכם זה. במקרה של חילוקי דעות ביחס למיהות הקונה הזוכה, נתונה זכות ההכרעה בידי מנהל המכירה לקבוע, עפ”י שיקול דעתו המוחלט, מי הזוכה או לחילופין, באם להעמיד את הפריט למכירה חוזרת.

7.2 הקונה בכוח שהצעתו נתקבלה ישלם לגלריית יוצרים בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 15% בתוספת מע”מ (על העמלה). התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא יאוחר מתום 4 ימי עסקים ממועד קבלת הצעת הקונה.

7.3 תשלומים לגלריה יבוצעו במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי בשקלים בלבד – לא ניתן לשלם במטבע זר
תשלום בהמחאות אישיות יתקבל במזומנים בלבד ורק אם קיבל הרוכש אישור מראש ממנהל המכירה. בעת תשלום בהמחאה (צ'ק) לגלריה שמורה הזכות לעכב את שחרור הפריטים לקונה הזוכה בכפוף לפירעון ההמחאה(צ'ק).


7.4 תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה”ב, יחושב לפי שער החליפין (שער מזומנים גבוה) של דולר ארה”ב המפורסם ע”י בנק ישראל במועד התשלום, אולם לא יפחת משערו ביום המכירה.

7.5 כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה”ב מהמועד בו אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל.

8. אי תשלום מחיר הפטיש ו/או עמלת גלריית יוצרים תקנה ליוצרים זכות לנקוט בכל דרך שתמצא לנכון להגנת זכויות המוכר, לרבות עיכוב הפריט הנרכש, חילוטו וקיזוז סכומים.

9. מובהר, כי חלק מן הפריטים המוצעים למכירה כפופים למחיר מינימום שנקבע בין המוכר לגלריית יוצרים. בדרך כלל, יהיה מחיר המינימום נמוך מהערכת השווי הנמוכה ולעולם לא יעלה על נערכת השווי הגבוהה ביחס לפריט. ידוע לקונה כי גלריית יוצרים מחוייבת כלפי המוכר לפעול למכירת הפריט במחיר העולה על מחיר המינימום.

10. גלריית יוצרים אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר ליוצר הפריט ו/או אשר בהשראתו יוצר ו/או עוצב הפריט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע”י גלריית יוצרים. ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט.

כל הפריטים נמכרים כפי שהם ( As is ) מנהל המכירה אינו אחראי למצבו ולטיבו של הפריט, מה גם שבשל הקושי הקיים בהגדרת מצבם של הפריטים העומדים למכירה, קונה הפריט יראה כמי שבדק את מצבו של הפריט טרם מכירתו.

מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני גלריית יוצרים בכל הנוגע למקור הפריט ו/או זהות יוצרו וזאת לא יאוחר מ-21 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ליוצרים שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב גלריית יוצרים לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה גלריית יוצרים הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.

11. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר מ-4 ימים ממועד המכירה. פיגור בקבלת הפריט יגרור אחריו חיוב בדמי אחסנה וביטוח בשיעור שיקבע ע”י גלריית יוצרים. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.


12. כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואך הרבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע, וכן להיפך.

13. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין גלריית יוצרים לבין הקונה.

14. התנאים שפורטו במסמך זה כוללים את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים וההתניות שבין הצדדים.

15. כל שינוי, תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.

16. כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים – מבוטלות בזה.