גלריית יוצרים- מכירת אמנות ישראלית | תמונות לסלון - תקנון
תנאי שימוש ואחריות באתר
1. האתר
1.1 ברוכים הבאים לאתר גלריית יוצרים.
1.2 השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר או אשר ביצע פעולה באתר (להלן: "משתתף"), מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאים אלו וכי קרא אותם בעיון ובקפידה והוא מסכים להם. לפיכך מתחייב משתתף שלא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד גלריית יוצרים ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר.
לעניין זה "פעולה באתר"/"שימוש באתר" משמעה - גלישה באתר ו/או  פרסום באתר כולל אמנים מציגים ומפרמים את יצירותיהם ו/או רכישת מוצרים ו/או הזמנתם דרך האתר.
1.3 באתר יוצגו המוצרים (עבודות אמנות), ובסמוך אליהם יוצגו מחיריהם ו/או הערות מלוות. נתונים אלה יוצגו לצרכי מידע בלבד. תאור המוצר, לרבות תמונתו ונתוניו נמסרו לגלריית יוצרים על ידי האמן היוצר ואחרים ואינם מחייבים את גלריית יוצרים לכל דבר ועניין.
1.4 כל המידע, התוכן, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות המשולבים באתר, בתכנה או במאגרי הנתונים הינם מידע בבעלות גלריית יוצרים או צדדים שלישיים, אשר גלריית יוצרים מורשית מטעמם.
לעניין זה "תכנה" - לרבות כל התכניות, העזרים, הכלים, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות בתכנת המחשב התומכות במערכת האתר;
"מאגר נתונים" - כל מידע הנגיש ללקוח באמצעות התכנה או האתר, לרבות מפרטים של יצירות אמנות ו/או תמונות, מחירים ומידע על זמינות המוצר.
מאגר הנתונים והמידע כולל מידע שהתקבל בגלריית יוצרים מאמנים ואחרים. גלריית יוצרים אינה אחראית לטעויות או אי דיוקים במידע זה.

2. הרשות להשתמש באתר
רשות לביצוע פעולה באתר מותרת לכל אדם, ולכל חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל.

3. כללי
3.1 גלריית יוצרים רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתתף באתר אם ראתה לנכון כי המשתתף עשה שימוש באתר העלול לגרום להפרעה במתן השירותים באתר למשתתפים אחרים או אם לא עמד בתנאי מהתנאים הרשומים לעיל ולהלן. משתתף אשר הפר את תנאי השימוש או פעל בניגוד להם, תהא גלריית יוצרים רשאית לחסום ו/או להגביל את גישתו לאתר ללא צורך בהודעה מוקדמת. כן מתחייב המשתתף לשפות את גלריית יוצרים בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין הפרעות אלו או הפרת תנאי השימוש, כאמור.
3.2 גלריית יוצרים תהא רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. תחילת תוקפם של תנאי השימוש יהיה יום פרסומם. כן רשאית
גלריית יוצרים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של יצירות האמנות המוצגות באתר, מחיריהם ואת השירותים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. לא תהא למשתתף כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גלריית יוצרים או מי מטעמה בעניינים אלו.
3.3 גלריית יוצרים רשאית בכל עת לבצע פעולות תחזוקה באתר, אשר עלולות לפגוע בגישת משתתף לאתר, או לשירותים הכלולים בו, והמשתתף מוותר על כל טענה כנגד גלריית יוצרים בעניין זה.
3.4 גלריית יוצרים רשאית לבטל את הנגישות לאתר בכללותה.
3.5 האתר, לרבות מאגרי המידע והנתונים, עומדים לשימוש המשתתף כמות שהם ("As is"), וגלריית יוצרים אינה מחוייבת להתאים את השירותים לצרכיו של כל משתתף.
3.6 גלריית יוצרים תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתתף, אלא אם היא תהא מחוייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו בידי המשתתף באתר. במקרה זה רשאית גלריית יוצרים למסור את פרטי המשתתף לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
3.7 בשום מקרה לא תחול על גלריית יוצרים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע, תכנה, שירות, הנובעים בכל דרך מן השמוש באתר.

4. התחייבויות המשתתף
4.1 המשתתף מתחייב שלא:
1. להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו, לרבות תכנה או מאגר נתונים.
2.להפיץ, להשכיר, לשדר, לתת הרשאת שימוש, להעביר את האתר או חלקים ממנו, לרבות תכנה ו/או מאגרי נתונים, לצד שלישי.
3.לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים.
4.להכניס שינויים באתר, לרבות בתכנה או במאגר הנתונים.
4.2 המשתתף מתחייב כי במהלך שימושו באתר לא יעשה דבר מן הפעולות
הבאות:
1. יגביל או יחסום שימושם של אחרים באתר.
2. ישתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים.
3. יעביר ביודעין מידע המכיל וירוסים, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.


4.3 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לשימוש בתכנה, במאגרי הנתונים ובאתר. מבלי לפגוע באמור להלן, המשתתף יהיה אחראי לבדו לכל נזק או אובדן שייגרם לו או למי מטעמו, לגלריית יוצרים או למי מטעמה, כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתתף, הנובע משימושו של המשתתף באתר.

5. מנויים
1. האתר יהיה פתוח לרכישת מוצרים לשני סוגי משתתפים: משתתף שהינו מנוי ומשתתף שאינו מנוי. על המשתתפים המעוניינים לבצע רכישה באתר, למלא את הפרטים האישיים הרלונטיים במקום שיועד לכך באתר והמצויינים בסעיף 6.1 להלן.
2. משתתף המעוניין להיות מנוי באתר יירשם כמנוי במקום שיועד לכך באתר וימלא סיסמה אותה יבחר. כל זמן שיבקש משתתף שהינו מנוי לרכוש מוצרים דרך האתר, יידרש, למעט בעת רישומו כמנוי, להקליד אך את הסיסמא שבחר, ולא יהיה צורך במילוי חוזר של פרטיו האישיים. במידה ופרטי המנוי ישתנו, יהיה עליו לעדכנם בהתאם, הואיל ואספקת המוצרים מתבצעת בהתאם לפרטים שנשמרו במערכת. בביצוע כל רכישה, הן על ידי משתתף שהינו מנוי והן על ידי משתתף שאינו מנוי, יתבקש המשתתף להקליד את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יתבצע החיוב בגין רכישת המוצר.
3. הפיקוח על הגישה לסיסמא, לכל מטרה, לרבות לצורך ביצוע הזמנה, הינו באחריותו הבלעדית של המשתתף.
4. המשתתף הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות הסיסמא כאמור, לרבות שימוש בלתי מורשה בסיסמא על ידי מי מטעמו של המשתתף או צד שלישי.
5. משתתף שאינו מנוי באתר, יידרש במילוי כל פרטיו האישיים, כאמור בסעיפים 5.1 ו- 6.1 לעיל ולהלן, בכל עת שיהיה מעוניין ברכישת מוצר מהאתר.
6. משתתף שהינו מנוי יוכל לקבל באמצעות הדואר האלקטרוני הודעות בכל הקשור למוצרים הנמכרים באתר והודעות הנוגעות לפעילותו.

6. פרטי המשתמש
1. לצורך ביצוע רכישה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת האתר את הפרטים הבאים: ת.ז. או ח.פ./ח.צ, שם פרטי ומשפחה/שם חברה (במידה ומדובר בחברה, יירשם ליד שם החברה שמו של האדם המוסמך לחייבה), טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי.
2. משתתף אינו חייב למסור על פי החוק את הפרטים המצויינים לעיל, אולם בלעדיהם לא ניתן יהיה לבצע הזמנה של מוצרים באתר.
3. גלריית יוצרים תעשה כמיטב יכולתה להגן על פרטי כרטיס האשראי שנמסרים באתר או על כל פרט אחר, אולם היא אינה מתחייבת כי הפרטים הנ"ל יהיו מוגנים בפני פריצה או גישה לא חוקית לאתר.
4. משתתף שמסר באתר פרט או פרטים אישיים כוזבים, יינקטו נגדו צעדים משפטיים, לרבות תביעת נזיקין בגין נזקים שנגרמו או עלולים להיגרם לגלריית יוצרים.
5. גלריית יוצרים תהא רשאית להשתמש בפרטי המשתתף, כפי שנמסרו על ידו או יימסרו על ידו מעת לעת לצורך יצירת קשר עם המשתתף.

7. ביצוע הרכישה
1. משתתף המעוניין ברכישת מוצר או מוצרים מהאתר ימלא את הפרטים כאמור
בסעיף 6.1 לעיל.
2. המשתתף יגדיר את המוצרים המבוקשים על ידו באמצעות מנגנון המצוי באתר.
3. ביצוע פעולה באתר תעשה על ידי מסירת מספר כרטיס אשראי תקף בלבד, של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן:____________ (להלן: "הזמנה").
4. תנאי מוקדם לרכישת מוצר דרך האתר הינו אישור של חברת האשראי לביצוע הרכישה באמצעות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי המשתתף.
5. לאחר קליטת ההזמנה של המשתתף במערכת האתר וקבלת אישור חברת האשראי לביצוע החיוב, ישלח למשתתף, דרך האתר, מספר הזמנה.
6. לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע החיוב בסכום ההזמנה, ישלח המוצר לכתובת המשתתף בהתאם לבחירתו, כאמור בסעיף 9.1 להלן. כרטיס האשראי של משתתף יחוייב אך לאחר שהמוצר נשלח לכתובת שמסר. במידה ולא יתקבל אישור מחברת האשראי, לא יקבל משתתף מספר הזמנה, וגלריית יוצרים תודיע על כך למשתתף טלפונית. הודעה זו תבטל לאלתר את הזמנת המשתתף והוא לא יחוייב בתשלום.
7. מוסכם כי משתתף שקיבל מספר הזמנה וכל עוד הזמנתו לא בוטלה על ידי גלריית יוצרים, תשמש הזמנתו כהזמנה סופית לכל דבר ועניין ותחשב כהזמנה בכתב ובחתימת המשתתף. הזמנה זו תהא קבילה בין הצדדים ככל רישום או תיעוד מסחרי אחר.
8. המחירים המצויינים בסמוך למוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם צויין במפורש אחרת.
9. במקרה שרכש המשתתף / לקוח תמונה מודפסת, ידרש לשלם מקדמה על-סך 300 ש"ח, מקדמה זו לא תוחזר במיקרה של ביטול עיסקה.
10. זמן האספקה הנקוב באתר כפוף להיותו של המוצר במלאי וזמינותו מול האמן.
במקרה ופריט אינו זמין יקבל הלקוח הודעה בהתאם.

10. ניתן לבצע הזמנות של מוצרים אשר מוצגים באתר אולם מצויין כי אינם
זמינים באותה עת. גלריית יוצרים תעשה ככל האפשר על מנת לספק את המוצר בהקדם, אולם אינה מתחייבת לזמן אספקת המוצר או לאספקתו כלל.
המשתתף יחוייב בסכום ההזמנה רק אם המוצר יישלח אליו.
11. גלריית יוצרים לא תישא באחריות כלפי משתתף או כל צד שלישי בגין נזקים הנובעים
מעיכוב, מחדל או טעות במסירה ו/או בקבלה של הזמנה.
בשום מקרה לא תישא גלריית יוצרים באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין למקרה
בו הזמנה של משתתף לא נתקבלה במערכת האתר ו/או לכל בעיה טכנית ו/או
אחרת המונעת מהמשתתף לבצע הזמנה באמצעות האתר.

.12 גלריית יוצרים תעשה את מירב המאמצים על מנת להציג באתר מידע מדויק ואמין, אולם היא אינה אחראית לאי דיוקים או שגיאות דפוס אשר האתר עלול להכיל.

8. אופן התשלום
התשלום בגין רכישת מוצרים מן האתר יתבצע בתשלום אחד או יותר, כפי שיפורט באתר.

9. משלוח ואספקה
1. במידה והיצירה צריכה הובלה או משלוח, ההובלה או המשלוח יעשו ויוזמנו על חשבון המזמין.
2. מוצר, שהוזמן על ידי משתתף, יימסר ידנית או יישלח לו תמורת תשלום, כמפורט באתר, באחד משני אופנים, לפי בחירתו: בדואר שליחים, במידה והשירות פועל בכתובת
שמסר, או בדואר רגיל. על המשתתף לציין, במקום שיועד לכך באתר, את אופן אספקת המוצר, כאמור.
3. במקום המיועד לכך באתר יופיע פירוט האיזורים בהם פועלים שירותי השליחות וזמני אספקה משוערים, כפי שנמסרו לגלריית יוצרים. אולם גלריית יוצרים לא תהא אחראית בגין כל עיכוב שהוא מעבר לשליטתה במשלוח המוצר או בהגעתו למשתתף.
4. גלריית יוצרים אינה מתחייבת לספק את המוצר למשתתף אשר מסר למערכת פרטים
שגויים. משתתף אשר מסר למערכת פרטים שגויים, אשר בגינם לא סופק המוצר, יחוייב במלוא התשלום עבור רכישת המוצר.
5. גלריית יוצרים לא תשא באחריות בגין קלקול במוצר או תקלה בו שנגרמו עקב ביצוע
השליחות.

10. ביטול עסקה והחזרת המוצר
1. משתתף רשאי לבטל עסקה באמצעות האתר בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 10.4 להלן. במקרה כזה המשתתף ישיב את המוצרים שרכש דרך האתר, לצוות גלריית יוצרים. יש לצרף למוצר את החשבונית המקורית המעידה על רכישת המוצר על ידי המשתתף או שובר החלפה.
2. בוטלה עסקת הרכישה ע"י המשתתף מחמת פגם במוצר או אי התאמתו לפרטים שנמסרו לו עליו בכתב ע"י גלריית יוצרים: יודיע על כך המשתתף לגלריית יוצרים בכתב (כמפורט בסעיף 10.4 להלן) וגלריית יוצרים תדאג להשבת המוצר לידיה.
3. על מוצר שהוחזר כאמור בסעיפים 10.1 ו - 10.2 לעיל, יקבל המשתתף החזר כספי בגין כל הסכום שחוייב בגינו, למעט דמי המשלוח. הודיע המשתתף לגלריית יוצרים על ביטול העסקה יומיים טרם מועד ביצוע המשלוח האמור - יוחזרו לו אף דמי המשלוח.
4. המשתתף רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר, במקרה שרכש המשתתף / לקוח תמונה מודפסת, ידרש לשלם מקדמה על-סך 300 ש"ח, מקדמה זו לא תוחזר במיקרה של ביטול עיסקה.
או קבלת פרטים עליו בכתב, לפי המאוחר ובלבד שהיצירה חוזרת בצורתה המקורית ושלא נגרם לה שום נזק. הודעת הביטול תימסר לגלריית יוצרים בכתב לכתובת: ת.ד. 5123, הרצליה, 46160 או לפקס: 09-9553173

11. מחירי המוצרים המוצגים באתר
1. המחיר המופיע בסמוך למוצר המוצג באתר מהווה את הסכום שבגינו יחוייב המשתתף. אולם, לגלריית יוצרים שמורה הזכות לבטל רכישה, אם יתברר לה כי נפלה טעות במחיר המוצר, כפי שצויין באתר, בעת ביצוע ההזמנה.
2. גלריית יוצרים רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר משיקוליה היא ובכל עת שתחפוץ, והמשתתף מוותר על כל טענה כלפי גלריית יוצרים בעניין זה.
3. המחיר המופיע בסמוך למוצר מהווה את הסכום שבגינו יחויב המשתתף ובכפוף להיותו קיים אצל האמן או מי מטעמו .
מחירי המוצרים באתר תקפים עד להעלאה ע"י המו"ל/האמן.

12. זכויות יוצרים
זכות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, קובץ גרפי, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של גלריית יוצרים בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של גלריית יוצרים בכתב ומראש.

13. הדין החל
על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו.

14. שאלות ובירורים
שאלות ובירורים שתשובה להם לא ניתן יהיה להשיג דרך האתר, ניתן לפנות לנציגי השירות של גלריית יוצרים באמצעות דואר אלקטרוני roni@yotzrim.com    , או בטלפון  054-5286808